Podrobnosti o autorech

Hesková, Marie, University of Economics, Prague, Česká republika

  • - Franchising
    Hispanic marketing in franchising
    Abstrakt