Podrobnosti o autorech

Žaja, Jozef, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovensko

  • - Rural Regions
    Employment and average salary evolution of agriculture in regions of Slovakia
    Abstrakt